header_top

Arkiv 2016 - Turneringsbetingelser - Seniorer og veteraner - Øst

Udskriv

2016 - revideret 14. april

 
Deltagende klubber Klubber, der deltager i Regionsgolf Øst’s Senior-/Veteran rækkerne skal have fuldt medlemskab af Dansk Golf Union. Turneringen afvikles efter R & A’s regler.
 
Alle klubber, der har tilmeldt sig turneringen, accepterer samtidig, at være værtsklub i op til 3 kampe i slutspillet, samt på skift, at stille bane til rådighed til årsmøde, regions- og landsfinalerne.
 
Deltagere Seniorer (S-rækker). Deltagerne skal være fyldt 50 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes.

Veteraner (V-rækker). Deltagerne skal være fyldt 60 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes.

Super Veteran (70+) rækken: Deltagerne skal være fyldt 70 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes.

For alle grupper gælder, at man skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af godkendt golfklub under Dansk Golf Union. Spillerne kan kun spille for hjemmeklubben, og kan kun spille for én klub i kalenderåret, og de skal have et EGA-handicap for at kunne deltage i turneringen. Det er tilladt at benytte op til tre spillere med professionel status på holdet. Fleksmedlemmer kan ikke deltage.
 
En spiller, der har deltaget på et divisionshold i DGU regi, kan først benyttes på et hold i Regionsgolf, når divisionsholdet efterfølgende har spillet en match uden pågældende spiller.
Tilsvarende gælder for spillerne i Senior/Veteran-rækkerne, at når en spiller har spillet på et højere rangerende hold, skal det højere rangerende hold have færdigspillet en kamp uden vedkommende spiller, inden spilleren må deltage på det lavere rangerende hold (1 spilledags karantæne).

En spiller kan alene repræsentere sin klub på ét hold i samme række i puljespil som i slutspil.

Spillere, som opfylder kriterierne for deltagelse i rækkerne for hhv. Seniorer, Veteraner og Super-Veteraner, kan efter eget valg og uden karantæner eller øvrige begrænsninger deltage i ABCD-rækkerne, hvor spillerne opfylder kriterierne.

Note 1: Et seniorhold i alle rækker regnes for et højere rangerende hold end et veteranhold i alle rækker. Ingen spiller, der har deltaget på divisionshold, kan deltage i slutspillet, og ingen spiller der har spillet på et højere rangeret hold kan deltage på et lavere rangerende hold i slutspilkampene.

Note 2: Et seniorhold og et veteranhold i alle rækker regnes for et højere rangerende hold end et Super-Veteran hold.
 
Tilmelding og gebyr Bestyrelsen udsender hvert år indbydelse til holdturneringen. I indbydelsen er der fastsat dato for seneste tilmelding.
 
Tilmeldingsgebyret pr. hold fremgår af indbydelsen.
 
Klubbernes administration Hver tilmeldt klub udnævner en klubkoordinator, som er ansvarlig overfor turneringsledelsen for alle klubbens tilmeldte hold. Klubkoordinator udpeger en holdkaptajn for hvert enkelt hold.
 
Årets resultatkort opbevares frem til 1. oktober i turneringsåret - derefter kan de destrueres. På foranledning af turneringsledelsen skal klubberne fremsende resultatkort fra både ude- såvel som hjemmekampe.
Trukket hold Et hold, der før turneringens start eller senere under afviklingen, ved skriftlig meddelelse til turneringsledelsen, bekræfter ikke at kunne stille hold til de resterende kampe, defineres som ”Trukket hold”.
 
Såfremt et hold trækkes, nulstilles holdets afviklede kampe.
Ved afmelding af hold efter, at spilleplanen er offentliggjort, vil der blive opkrævet et afmeldingsgebyr – pt. 500 kr.
 
Rækkeinddeling Senior-A, Senior-B, Veteran Elite, Veteran-A og Veteran-B rækkerne har klubberne kvalificeret sig til ved oprykning.

I de oprykkende rækker kan klubberne have flere hold, og alle klubber kan tillige deltage med ét hold i Super-Veteranrækken og op til 2 hold i Senior-C og Veteran-C.
 
Prøvespil mm Der er ikke gratis prøvespil under turneringens gennemførelse.
Turneringen tilbyder ikke gratis træningsbolde.
 
Spilletidspunkt Spilleplanen med ugenr. lægges på hjemmesiden ultimo december/primo januar.

Senest 1. marts skal hjemmeklubberne have tastet kampdatoer og tid.

Fra 2. marts til 1. april kan udeholdene bede om at få ændret kampdag og tid. Det aftales indbyrdes. Og mail sendes til matchleder.

Den 2. april er kampprogrammet officielt, og eventuelle ændringer i spilleplanen, kan kun forekomme såfremt begge involverede hold kan blive enige i en eventuel flytning. Husk at meddele evt. ændret kampdato til matchleder.
 
Turneringens gennemførelse I de indledende runder spilles hjemme- og udekampe i alle puljer. I slutspillet spilles der på neutral bane.
En spiller kan alene repræsentere sin klub på ét hold i samme række i puljespil som i slutspil.
Alle tilmeldte hold i hver række inddeles i puljer. Hver pulje er på max. 4 hold. Der spillers uden match- og greenfee. I alle singler tildeles 2 matchpoints for vunden match, og i foursome tildeles 3 matchpoints for vunden match. Hver match kan slutte lige, dvs. matchpoints deles mellem de to hold. Det hold, som har opnået flest kamppoints, når klubkampen er færdig, er vinder og får 2 turneringspoints. Hvis lige, får hver klub 1 turneringspoints. Det hold, som har opnået flest turneringspoints, når turneringen er færdig, er vinder af sin pulje. Hvis 2 eller flere hold står lige, gælder følgende kriterier:
 
 1. Klubbernes indbyrdes kamppoint
 2. Opnåede kamppoints i alle puljekampe
 3. Flest vundne ups i indbyrdes matcher
 4. Flest vundne matcher på udebane i hele turneringen
 5. 1. singles resultat, hvis også lige 2. singles resultat osv.
 6. Flest vundne foursomekampe
 7. Lodtrækning.
 
Såfremt man ikke møder med fuldt hold gælder følgende:
Holdet skal som minimum stille med spillere, som kan give 6 kamppoint.
Mangler 1 herre tabes 3. single,
Mangler der 2 herrer tabes 2. og 3. single.
Mangler 1 dame tabes dame single,
Mangler 2 damer tabes damesingle og mixed foursome.
Tabte matcher tabes med maksimale cifre – dvs. 10-8.
Såfremt holdet ikke møder med spillere, som kan give 6 kamppoint, tabes hele holdkampen med 0 – 11 og de enkelte matcher med 10-8.
 
Benyttes en ulovlig spiller, taber holdet 0 – 11, og alle singler og mixed foursome med maximale cifre.
 
Spilleform Der spilles hulspil over 18 huller.  Med 1 damesingle, 3 herresingler og 1 mixed foursome. Damer spiller fra rød tee og herrer fra gul tee eller, hvad der måtte være tilsvarende til disse teesteder. Singlerne spilles som 2-bolde. Der spilles scratch i alle rækker.
 
Startorden og resultatindtastning Startrækkefølgen aftales holdkaptajnerne imellem. Holdkaptajnerne afgør ved lodtrækning inden første start, hvilket hold der skal have honnøren på første hul i samtlige matcher i holdkampen. Er en holdkaptajn ikke tilstede på 1 tee, afgøres lodtrækning mellem deltagerne i første match. Holdkaptajnen må frit vælge hvilke spillere, der skal spille mixed foursome, hvorimod de 3 herresingler skal opstilles i handicaporden.
 
Inden kampen spilles udveksles kampkort med navne, medlemsnumre og EGA-handicap. Kampkortet kan downloades fra hjemmesiden www.regionsgolf-danmark.dk
 
Resultatet af kampen påføres kampkortet, der underskrives af begge holdkaptajner. Kampkortet opbevares i begge klubber og kan destrueres efter den 1. oktober i turneringsåret. Resultatet indberettes af hjemmeklubben på hjemmesiden. Hvis indberetningen ikke er foretaget senest første hverdag i ugen efter spillet, taber hjemmeklubben holdkampen med 0-11, uanset de faktisk vandt, og ingen af holdene tilskrives turneringspoints. Vinder eller spiller udeholdet uafgjort, får udeholdet turneringspoint og kampresultatet lægges i databasen.
Afbrydelse af spil Afbrydes en match pga. vejrlig eller mørke, skal en ny spilledato aftales og matchen afvikles efter fælles aftale. Enhver ændring skal altid meddeles matchleder. Matchen fortsætter, hvor man var nået til, jvf. golfreglerne.
Udeblivelse eller afbud Såfremt et hold udebliver fra en kamp, tabes holdkampen med maksimale cifre – dvs. 0-0-11 og hver match med 10-8. Et hold, der melder afbud til en kamp, uden at der skriftligt er truffet aftaler om anden spilledag, taber kampen med maksimale cifre – dvs. 0-11 og hver match 10-8.
Såfremt et hold udebliver/melder afbud fra mere end én kamp ekskluderes holdet fra puljen, og der ses bort fra de kampe, som holdet allerede har været involveret i og holdet betragtes som trukket hold og, der vil blive opkrævet et afmeldingsgebyr – pt. 500 kr.
 
Protest Skal skriftligt være turneringskomiteen i hænde inden 2 døgn efter afviklingen af den match, som protesten vedrører (evt. forvarsel pr. telefon). Sammen med protesten skal betales kr. 500 kr. som klubben får retur såfremt, de får ret i deres protest. Turneringskomiteen afgør indkomne protester hurtigst muligt – inden 8 dage efter modtagelsen af den skriftlige formulerede protest. Indsenderen af en protest er selv ansvarlig for, at turneringskomiteen faktisk modtager protesten.
 
Slutspillet Puljevinderne deltager i slutspillet, der afvikles efter cupsystemet. Der spilles på neutral bane, dog er regions- og landsfinalebanerne fastlagt. Turneringskomiteen fastlægger spilleplanen, herunder værtsklubberne (den neutrale bane). Der spilles uden match- og greenfee.
 
I slutspillet skal slutspilplanlægger kontaktes såfremt kaptajnerne ønsker at ændre dato og spilletidspunkt, og slutspilplanlægger tager kontakten til den neutrale bane, og tilretter hjemmesiden. Opnås enighed ikke, vil det være den af turneringsledelsen fastsatte spilledag/tid, der er gældende. Resultater i slutspillet skal være indtastet senest 24 timer efter kampens afvikling.
 
Der spilles 1/16-, 1/8-, ¼- og ½-finaler på neutral bane, fastlagt af turneringskomiteen, medens regions- og landsfinalebane som nævnt er fastlagt på forhånd. Spilleplanen og fordelingen af baner til slutspillet kan ses på hjemmesiden medio marts i turneringsåret. Der tages dog forbehold for, at der kan forekomme enkelte ændringer efter de indledende runder. Skulle en puljevinder trække sig fra slutspillet, går nr. 2 i puljen videre på walkover. Ingen spillere, der har deltaget på divisionshold, kan deltage i slutspilsmatcher.
Regionsvinderne deltager i landsfinalen, der afholdes på skift i region vest og øst. Landsfinalerne afvikles i lige år på Sjælland og på ulige år vest for Storebælt. Hvis en regionsvinder trækker sig fra landsfinalen, går runner-up videre.
 
For både seniorer og veteraner gælder det, at ingen må spille på flere hold i slutspilkampe og at ingen spiller, der har spillet på et højere rangeret hold kan deltage på et lavere rangerende hold i slutspilkampene.
 
Pointberegning i slutspillet Pointsystemet i slutspillet er det samme som i de indledende runder.
Ender kampen uafgjort gælder følgende:
 
Vinder er det hold med flest Ups. Hvis stadig lige gælder følgende prioriterede rækkefølge:
 
 1. Vinder af 1. single.
 2. Vinder af 2. single.
 3. Vinder af 3. single.
 4. Vinder af dame single.
 5. Vinder af mixed foursome.
 6. 1. single spiller ”Sudden Death”.
 7. Lodtrækning
Op- og nedrykning i 2016 VE-rækken: Regionsfinalens deltagere rykker op i DGU 2. veterandivision og sidste hold i hver pulje rykker ned i VA-rækken..
VA-rækken: Puljevinderne rykker op i VE-rækken og sidste hold i hver pulje rykker ned i VB-rækken.
VB-rækken: Puljevinderne rykker op i VA-rækken. Sidste hold i hver pulje rykker ned i VC-rækken.
VC-rækken: Puljevinderne rykker op i VB-rækken.
SA-rækken: Regionsfinalens deltagere rykker op i DGU 3. seniordivision og sidste hold i hver pulje rykker ned i SB-rækken.
SB-rækken: Puljevinderne rykker op i SA-rækken og sidste hold i hver række rykker ned i SC-rækken.
SC-rækken: Puljevinderne rykker op i SB-rækken.
Super-Veteran rækken: De 4 bedst placerede hold oprykkes til DGU´s nyoprettede Super-Veteran række i 2017 og der er ingen nedrykning

NB: For både seniorer og veteraner gælder, at bedste 2´er evt. kan tvangsoprykkes.

NB: Der tages forbehold for evt. ændringer i op- og nedrykninger.
Afstandsmålere I denne turnering må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel eller vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3. Straf for overtrædelse af Regel 14-3: Hulspil - tab af hul. For efterfølgende overtrædelse - Diskvalifikation.
 
Golfcart Golfcart må ikke anvendes, medmindre spilleren har dispensation fra egen hjemmeklub og det i øvrigt er tilladt på den bane, hvor kampen afvikles.
 
Caddy En spiller må ikke anvende en caddy under den fastsatte runde. Der henvises til Regel 6-4 Note.
 
Elektronisk udstyr Hvis spilleren under spil ved brug af elektronisk udstyr (mobiltelefon, minicomputer og lign. elektronisk udstyr) med sin adfærd generer andre spillere, kan spilleren, efter først at have modtaget en protest (iht. Regel 2-5) fra modspilleren ved efterfølgende overtrædelse og protest blive indberettet til turneringskomiteen for et alvorligt brud på etiketten, som efterfølgende kan medføre disciplinær straf i form af 2 spilledags karantæne.
 
Ordens-og etiketteregler Fremgår det af klubbens ordensreglement, at en overtrædelse af en given ordensregel medfører øjeblikkelig bortvisning, gælder det i turneringen, at en spiller, efter en overtrædelse af en sådan ordensregel er påpeget af en klubrepræsentant, vil blive bortvist fra golfbanens område med øjeblikkelig virkning.
 
Turnerings-komité Regionsgolf Øst turneringskomité er ”Komité” i overensstemmelse med golfreglernes § 33 og 34 med skyldig hensyntagen til årsmødebeslutninger.
 
Regionsgolf Øst, Formand John Munthe, munthe.patent@gmail.com
Telefon mobil: 20 92 63 45
 

 

 

 

  

 

Regionsgolf Danmark Største turnering

© Regionsgolf-danmark.dk.