header_top

Arkiv 2016 - Årsmøde 2016 - Øst

Udskriv


Årsmøde 2016 ​afholdes i Holbæk Golf Klub lørdag den 1. oktober​ 2016

Dagens program

08:30 Morgenkaffe med rundstykke
09.00 Indskrivning og udlevering af scorekort.
10.00 Gunstart 9 hullers stableford. Fuld SPH - Huller 9-17 spilles (Ø-hullerne)
12.15 Frokost incl. 1 øl/vand.
13.15 Årsmøde


Dagsorden for Årsmøde
1: Valg af dirigent.
2: Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsens beretning – herunder turneringsberetning 2016.

Velkommen til årsmøde 2016. 24 klubber er tilmeldt med 38 deltagere. I år har 59 klubber tilmeldt 397 hold i 12 rækker og vi har spillet 1230 kampe. På landsplan har 172 klubber tilmeldt i alt 1034 hold. Med reserver deltager mere end 7500 i regionsgolf.
 • Matchleder Jim Christensen har haft en travl sæson. Mange henvendelser er af en karakter, som desværre indikerer, at kendskabet til turneringsbetingelserne er meget mangelfulde. Koordinatorerne opfordres til at præcisere overfor deres spillere og kaptajner, at turneringsbetingelserne SKAL læses. Giver denne læsning anledning til spørgsmål, må det være naturligt, at følgende procedure anvendes: holdspiller til kaptajn, kaptajn til koordinator og til sidst koordinator til matchleder. Lad os fremadrettet lette matchleders arbejde.
 •  
 • Atter i år har vi været ramt af trukne hold – 12, det er 12 for meget. Det har givet en ekstra indtægt på 6000 kr., penge som vi gerne havde været foruden.  Det rammer de øvrige hold i puljen og ødelægger bestyrelsens arbejde med puljeprogrammet – én pulje havde kun 2 hold. Det må og skal klubberne gøre bedre. Inden tilmelding må det være et krav, at holdkaptajnerne er fundet. En måde kunne være at samle klubbens regionsgolfere engang i oktober til afslutningsmatch og samtidig få afdækket holdkaptajnerne og holdene til kommende sæson. Jeg er vidende om, at det foregår i en hel del klubber.
 •  
 • Over de sidste par år er Veteran- og Seniorrækkerne forøget. Udover Superveteran rækken har vi som bekendt 4 lag: VE, VA, VB og VC og i Senior rækkerne 3 lag: SA, SB og SC. Sidste år vedtog årsmødet, at en klub kunne have mere end ét hold i de oprykkende rækker i Senior- og veteran rækkerne. Bestyrelsen agter at foreslå, at en klub kan søge om oprykning, såfremt de har spillere, som handicapmæssigt kan spille i højere lag. Vi har i år oprykket et SC hold, med én cifrede hcp til SA rækken. Alle disse initiativer med den klare hensigt at få samlet de dygtigste spillere i de øverste lag. Ingen tvivl om, at disse tiltag inden for ganske få år ville have den følgevirkning, at holdene i de forskellige lag bedre matchede hinanden handicapmæssigt. Alt andet lige så er det morsommere at spille, hvis handicappene er nogenlunde ens. Så langt så godt.  MEN, MEN……..DGU’s nedsættelse af aldersgrænserne i både Senior- og Veteranrækkerne har medført, at tilpasningen i en rum tid fremover ikke er til stede, og vi vil opleve kampe, hvor handicapforskellen mellem siderne gør det meget lidt morsomt at spille. Vi må derfor drøfte denne problemstilling, og som det fremgår af dagsordenen, har en klub stillet forslag om indførelse af handicap grænser, som vi kender der fra ABCD -rækkerne. Bestyrelsen vil være meget lydhør, når vi blot fastholder VE- og SA-rækken spiller fra scratch, fordi disse rækker afleverer og modtager hold fra DGU Senior- og Veterandivisioner, der som bekendt spiller uden handicap.
 •  
 • Vores årlige møder med Jonas Meyer, Udviklings- og turneringschef i DGU og Annette Steensby, sportskonsulent i DGU har resulteret i, at Superveteran rækken er kommet op at stå og er blevet godt modtaget. I øst tilmeldte 24 hold sig og i Vest 28 hold.  Både vi og vest afleverer 4 hold til DGU´s nyoprettede 1. Superveteran division, som spilles for første gang i 2017. For at finde de 4 bedste østhold gik de 3 bedste fra hver pulje videre til slutspillene. Vi planlagde det, så puljevinderne tidligst kunne møde hinanden i kvartfinalen. De 4 første oprykkere blev: Helsingør, Kokkedal, Hillerød og København. Desværre udeblev Maribo Sø fra 1/8 kamp mod Helsingør på Skovbos bane. En sådan ageren finder bestyrelsen utilstedelig og usportslig. Helsingør bruger unødvendig køretid, Skovbo lægger bane til og lukker for øvrige spillere på 1. tee i GolfBox. Der er ingen formildende omstændigheder, idet Maribos spillere var blevet orienteret om, at de var gået videre som 2’er fra puljen.
 •  
 • Veterangolf har til i år udelukkende været spillet om formiddagen. Det har DGU’s nye aldersgrænser rykket ved, idet mange 60 årige stadig er på arbejdsmarkedet. Det har i en del tilfælde medført, at veterankampe er flyttet til prime-time tider fra kl. 15:00. 1. tee er i forvejen belastet med udslag fra ABCD- og Senior-spillere og klubbernes øvrige medlemmer, så denne ageren er uholdbar. Bestyrelsen står på, at veterangolf i hovedsagen spilles om formiddagen evt. rykkes til weekend tider, hvor mange baner er mere tilgængelige – ellers ramponerer vi regionsgolfen gode ry og rygte. Alternativt kan de arbejdsduelige spillere deltage på Seniorholdene eller ABCD- holdene. Dette er en stærk opfordring til klubkoordinatoren om at informere arbejdsramte veteraner om andre muligheder for deltagelse i Regionsgolfen, så vi undgår ulidelige diskussioner, når veteraner skal placere spilletidspunkter.
 •  
 • I år hævede vi tilmeldingsbeløbet fra 500 kr. til 600 kr., flere hold end budgetteret har tilmeldt sig og, kassereren har styret et konservativt budget til bestyrelsens tilfredshed. Det fremgår af regnskabet. Vi forventer i år et overskud på ca. 70.000 kr. På sponsor siden ligger det fremadrettet meget tungt. I skrivende stund ved vi ikke, hvor meget Golfexperten er med næste år. Fremadrettet giver det naturligvis en vis usikkerhed med det nuværende ambitionsniveau. Det vil sandsynligvis medføre, at vores ”præmieregn” ophører. Til Regions- og Landsfinalerne vil bestyrelsen fejre vinderne med pokaler og en buffet på foreningens vegne og en lille varig præmie. Bestyrelsen har som fokuspunkt, at turneringen først og fremmest skal fungere, som spille- og samlingssted for klubgolferne.
 •  
 • Vi har i Øst i flere år arbejdet på, at de 3 afdelinger skulle fusionere under navnet ”REGIONSGOLF DANMARK”. Det vil lette det organisatoriske arbejde betydeligt. Det, at vedtægter og turneringsbetingelser til enhver tid skal justeres og tilpasses og eventuelle nye tiltag vente på godkendelser fra bestyrelserne i både Øst og Vest betyder, at dynamikken ofte fortaber sig i horisonten. Dette arbejde er pt. sent out of bounds. Det har vist sig, at de personlige relationer i de 2 bestyrelser i vest ikke har kunnet få enderne til at nå sammen.
 •  
 • Denne periode bliver sidste session for både matchleder Jim Christensen og formand John Munthe. Herefter må andre tage over. Vi leder med lys og lygte efter mulige kandidater til en fremtidig bestyrelse. Det afgørende for valg er, at det er dedikerede personer, som aktivt vil arbejde for regionsgolfen. Skulle der være interesserede, skal I ikke tøve med at rette henvendelse til formanden.
 •  
 • Regionsfinalerne for veteraner og seniorer i Roskilde og for ABCD på Storstrømmen kørte helt efter bogen. Begge baner stod flot. En stor tak til Erik og Per fra Roskilde og Ulla og Arne fra Storstrømmen for deres store indsats og hjælpsomhed alle 3 dage overfor matchledelsen. Naturligvis også tak til Roskilde GK og Storstrømmens GK bestyrelser for at stille banen til rådighed. Landsfinalerne på Værløse og Mølleåen resulterede i at Øst vandt 5 af 8 rækker i Sen/Vet rækkerne og samtlige 4 rækker i ABCD.
 • I 2017 spilles ABCD regionsfinalerne på Værebro og Senior/Veteran finaler på Simons. Landsfinalerne i Vest spilles i Viborg for Sen/Vet og ABCD i Haderslev.
 •  
 • Den 20. oktober lægges sæson 2016 i arkiv og TILMELDING til 2017 åbnes på hjemmesiden den 21. oktober. Sidste frist for tilmelding og betaling er 1. december.
Bestyrelsen, v/ John Munthe, formand, Regionsgolf Øst

3: Turneringsberetning ved matchleder.
4: Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.
             
          Budget Budget
Indtægter 2015/16   2014/15   2015/16 2016/17
Deltagergebyr 238.200           180.500   210.000 216.000
Sponsortilskud 0                       -    0 0
Renteindtægter 97                   561   100 0
Protester 500                1.000      
Tilgodehavende indbetalt            
Afmeldingsgebyr 6.000                5.500      
Indtægter i alt 244.797           187.561   210.100 216.000
             
Udgifter            
Regionsfinale 35.659             31.342   35.000 38.000
Landsfinale 35.844             29.955   35.000 38.000
Administration 7.093                7.587   9.000 8.000
Årsmøde 13.048                9.829   13.000 15.000
Mødeudgifter 21.875             29.380   30.000 30.000
Repræsentation og gaver 6.390                8.530   8.000 8.000
Rejse og kørselsudgifter note 1 30.079             26.006   30.000 32.000
Rejsetilskud - Bornholm/Sjælland 2.812           9.600   3.000 3.000
Gebyrer 0   0   0 0
IT & hjemmeside 10.466             20.027   25.000 18.000
Sponsorarbejde & PR 4.453                1.791   7.000 7.000
Greenfee 6.490             11.551   12.000 12.000
Beklædning 0             12.582   3.000 6.000
Kurser 0   0   0 0
Udgifter i alt 174.211           198.178   210.000 215.000
             
Driftsresultat 70.586   -10.617   100 1.000
             
Status             
Saldo primo 111.767,76          
Driftsresultat 70.585,93          
Saldo ultimo 182.353,69          
             
Note1:  Rejse- og kørselsudg til og med : 27. september 2016      
ØST 18.828,01          
ØST - VEST 8.707,45          
DGU 2.543,48          
  30.078,94          
             
             
                           Revisor         Kasserer  
                           Kjeld Andreasen         Susanne Munthe

5: Forelæggelse af budget for kommende år til godkendelse.
6: Indkomne forslag fra bestyrelsen og klubberne.
Fra bestyrelsen:    
Spærreregler
"tvangsoprykning". 
  
 Fra klubber: 
 Dele Veteran og Senior grupperne op ligesom A-B-C-D holdene indenfor handicap eller endnu lettere, at den dygtigere spiller tildeler den mindre gode spiller forskellen mellem handicappene.
Så vil vi kunne undgå denne uheldige diskussion fremover samtidig med, at matchen igen vil være sjov for alle parter.
Lige nu kan jeg ej heller forestille mig, at disse “superhold” synes det det er sjovt og må da også føle, at det er usportsligt. 
Venlig hilsen
Henrik Pantmann, Frederikssund
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hjortespring Golfklub fremsender flg. forslag til behandling på Årsmødet i Holbæk d. 1.10. 2016:
Hjemmeklubben kan efter eget valg beslutte, at de 3 herresingler og 1 damesingle går ud som 4 bolde. Der spilles selvfølgelig fortsat som singlematcher.
Baggrund:
I Hjortespring Golfklub er der stor interesse for at spille regionsgolf, og vi deltager hvert år med mange hold (8-10). Regionsgolf medfører mange banelukninger og vores forsøg forrige år med at flytte matcher til lørdag/søndag blev ikke godt modtaget af de gæstende klubber.
Ønsket om at komme til at spille i primetime (15.00 – 18.00) er meget stort blandt medlemmerne. Alle muligheder for at skabe flere ledige starttider bør derfor afprøves.
Med al respekt for regionsgolf, så er det ikke et elitetilbud, men et tilbud til de øvrige medlemmer i forskellige aldersklasser og handicapgrupper.
M.v.h.
Christian Holm, Formand, Hjortespring golfklub
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jf. vores tvist med Grevegolfklub, forslår vi at det skal få konsekvens hvis en klub ikke kan tilbyde andre datoer/tider for afvikling af match i grundspillet.  Når forespørgslen kommer inden 01. april. 
Dette er hvad der står i turnerings betingelserne jf. Buggie.
Golfcart må ikke anvendes, medmindre spilleren har dispensation fra egen hjemmeklub og det i øvrigt er tilladt på den bane, hvor kampen afvikles.
Som jeg læser det må mix spilleren ikke køre med - er det korrekt? Vi har oplevet at mix spilleren sagde tak fordi hun måtte køre med til hendes mix makker. Måske skal det præciseres lidt tydeligere.
 
Med venlig Hilsen, Helle Faber, Hedeland Golfklub
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forslag til ændring af Turneringsbetingelser for indledende puljekampe
I dag er følgende gældende:
Spilleform:
Der spilles hulspil over 18 huller.  Med 1 damesingle, 3 herresingler og 1 mixed foursome. Damer spiller fra rød tee og herrer fra gul tee eller, hvad der måtte være tilsvarende til disse teesteder. Singlerne spilles som 2-bolde. Der spilles scratch i alle rækker.
Forslag til ændring:
Spilleform:
Der spilles hulspil over 18 huller.  Med 1 damesingle, 3 herresingler og 1 mixed foursome. Damer spiller fra rød tee og herrer fra gul tee eller, hvad der måtte være tilsvarende til disse teesteder. Singlerne spilles som udgangspunkt i 2-bolde, men klubberne kan sammensætte de 4 singler i to 4-bolde. Der spilles scratch i alle rækker.
Begrundelse:
Det er et stort pres på banerne i netop det tidspunkt hvor der spilles Regionsgolf så forslaget er med til at reducere antallet af baneblokeringer. Det vil også delvis sikre at regionsgolferne spiller i et mere normalt flow, bortset fra mix, og ikke maser sig op og igennem forangående bolde.
Forslaget er indsendt af:
Midtsjællands Golfklub
Formand: Erling Hviid
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turneringsbestemmelser:
 1.
SV rækker ændres til:
 Der oprettes 2 rækker ( A +B )  hvor hver klub kun kan deltage med 1 hold i A rækken og 2 i B rækken.
2.
Der startes med fire puljer i A rækken fra næste år
 Alle oprykninger afvikles som følger:

 
 1. Alle hold der bliver nr. 1 eller 2 i en pulje deltager og kan først mødes i finalen. 
 Med venlig hilsen, Helge Hansen, Sydsjællands Golf Klub
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7: Valg til bestyrelsen: John Munthe, formand og Jim Christensen, Matchleder er begge villige til genvalg.
Suppleant - Jeff-Henri Riegels, Trelleborg Golfklub Slagelse ønsker ikke genvalg.
Revisor - Kjeld Andreasen, Sorø Golfklub er villig til genvalg.
8: Eventuelt.
 
 

 

Regionsgolf Danmark Største turnering

© Regionsgolf-danmark.dk.