header_top

Arkiv 2016 - Referat fra Årsmøde - Øst

Udskriv
3. oktober 2016

Årsmøde 2016 i Holbæk GK lørdag d. 1/10-2016

Dagsorden:

1: Valg af dirigent.
Der var sidste øjebliks afbud fra udpeget dirigent. Årsmødet accepterede, at Piet Beke lod sig opstille.
Piet Beke valgt
Dirigenten konstaterede efterfølgende årsmødet lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.
 
2+3: Bestyrelsens beretning - herunder turneringberetning:
Godkendt

4: Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse:
Regnskabet godkendt

5: Forelæggelse af budget for kommende år til godkendelse:
Budget godkendt

6: Indkomne forslag fra bestyrelsen og klubberne

Fra bestyrelsen:

Spærreregler:
 
 Skift af spillere mellem
klubbens hold
Senior-, veteran- og superveteran turneringerne er adskilte turneringer. En spiller kan deltage i de turneringer, den pågældende er kvalificeret til uden begrænsninger.
Ved skift fra et lavere til et højere rangeret hold inden for den enkelte turnering er der ingen begrænsninger.
Ved skift fra et højere til et lavere rangeret hold inden for den enkelte turnering er der én spilledags karantæne.  Karantænen skal forstås på den måde, at spilleren først kan spille på klubbens lavere rangerede hold, når det højere rangerede hold har spillet mindst én kamp, hvor den pågældende spiller ikke har deltaget.
Et hold i DGU’s danmarksturnering for senior, veteran hhv. superveteran betragtes som et højere rangerende hold end et hold i den tilsvarende turnering i Regionsgolf.
Ved deltagelse på et hold i dame- eller herrerækken i DGU’s Danmarksturnerings er der ingen begrænsninger.
 
ANG. ovennævnte tekstboks: Vedtaget, men…….skift af spillere mellem klubbens hold skal formuleres tydeligere. Der kan være misforståelser i den foreslåede formulering. Inden tilmelding  til sæson 2017, som påbegyndes  den 21. oktober, fremsendes endelig formulering til koordinatorerne.

”Tvangsoprykning”:

Pragmatisk løsning foreslås: Hvis en klub tilmelder hold med handicap, der ikke matcher modstandernes hcp. skal klubben (holdet) kontakte formanden, så en oprykning til oven liggende lag kan effektueres. Dette tiltag alene for at undgå matcher, hvor holdene møder hinanden med stor forskel i hcp. Sigtet er, at alle kan få en god og fair runde golf.
Årsmødet bifaldt bestyrelsens forslag
 
Fra Klubberne:

Fra Henrik Pantmann, Frederikssund:
Alt under eliteniveau (VE+SA) i seniorer og veteraner og superveteraner spiller med handicapgrænser som A-B-C-D for at foregribe det problem, som flertallet af klubberne står med.
Årsmødet besluttede at give bestyrelsen mandat til at fastsætte hcp. grænserne.
 
Fra Christian Holm, Hjortespring og Erling Hviid, Midtsjælland:
Regionsgolfen går ud i 4-bolde:
Årsmødet forkastede forslaget og fastholdt, at vi spiller i 2-bolde.
For at lette presset i klubberne i maj og juni måned, foreslog bestyrelsen, at man tillige kan lægge matcher i uge 27 og uge 28 (de første 2 uger af juli måned)
 
Fra Helle Faber, Hedeland:
Præcisering af kørsel med buggy:
Man må kun køre i buggy, når man har en tilladelse.
 
Fra Helle Faber, Hedeland:
Vi forslår, at det skal få konsekvens, hvis en klub ikke kan tilbyde andre datoer/tider for afvikling af match i grundspillet, når forespørgslen kommer inden 01. april. 

Formanden vil i sådanne sager mægle. Opnås enighed ikke trods formandens ageren, er hjemmeklubbens tid den tællende.
Vedtaget af årsmødet
 
Fra Helge Hansen, Sydsjælland:
Ønske om 2 rækker i superveteran-rækken, så man har det fra starten:
Forslaget forkastet af årsmødet.
 
7: Valg til bestyrelsen:
John Munthe og Jim Christensen er villige til genvalg
Begge genvalgt
 
Suppleanter: Henning K. Nielsen, Falster GK, Søren Vestergaard, Holbæk
Begge valgt

Revisor: Kjeld Andreasen, Sorø er villig til genvalg
Genvalgt

8: Eventuelt:
Formanden takkede for fremmøde, ønskede god tur hjem og på gensyn i 2017.
 
REFERENT:                                                                 DIRIGENT:
Susanne Munthe, bestyrelsen                                      Piet Beke, bestyrelsen
 

 

 

Regionsgolf Danmark Største turnering

© Regionsgolf-danmark.dk.